Japanese Tansu fron the Kansai Region
Item#: NA1599

Japanese Tansu fron the Kansai Region

27 1/2" h x 36" w