Item #: A4471

Japanese Kiyomizu-Yaki Shell-Shape Dish

Original box.
Japan
19th century
6 1/2" x 4 3/4" x 3/4"h.

$1,800