Japanese Keyaki Wood Carved Cat. c.1880-1900; 9"w.Japanese Keyaki Wood Carved Cat. c.1880-1900; 9"w.Japanese Keyaki Wood Carved Cat. c.1880-1900; 9"w.Japanese Keyaki Wood Carved Cat. c.1880-1900; 9"w.Japanese Keyaki Wood Carved Cat. c.1880-1900; 9"w.Japanese Keyaki Wood Carved Cat. c.1880-1900; 9"w.

Item #: JM408

Japanese Keyaki Wood Carved Cat

Japan
c.1880-1900
9"w.
22.9 w. (centimeters)

$1,850