Item #: NA1224

Japanese Bronze Gourd Shape Vase

Japan
C. 1860-1870
6 1/4"h x 3 7/8"w

$3,800